Archive for maj, 2017

Mina reservationer till MP-kongressen 2017

07 maj 2017

Göran valkampanj

Hela 783 yrkanden har ombuden att ta ställning till i motionshäftet till MP-kongressen. Det finns många välskrivna motioner och även många kloka kommentarer från partistyrelsen (PS). Med det sagt så håller jag förstås inte med om alla svar PS lämnat på kongressmotionerna. Som ledamot i PS har jag reserverat mig i vissa särskilt viktiga frågor, vilket innebär att jag är fri att förespråka ett annat beslut på kongressen. Mina reservationer (utan rangordning) är följande:

Motion 7.11: Öppna upp processerna i MP. Yrkandet är ”att partistyrelsen öppet i kongresshandlingarna som utsänds inför kongresserna redovisar de reservationer som har lagts vid behandling av kongressmotioner respektive propositioner”. PS vill avslå, men jag stödjer och därav det här blogginlägget. 

Motion 2.12: Stoppa ofrivillig telefonförsäljning. Yrkandet lyder: ”att MP verkar för att telefonförsäljning endast ska vara tillåten till dem som aktivt begärt det”. Vilket vore rimligt, eftersom endast en enda procent ser det som positivt att bli kontaktade av telefonförsäljare som ringer från företag som de inte är kunder hos.

Många konsumenter känner sig lurade och irriterade, många onödiga prylköp ökar jordens feber och till och med statsvetare klagar nu på den omfattande telefonförsäljningen eftersom den bidragit till att många inte längre svarar okända nummer i telefon, vilket gör att det blir stort bortfall i opinionsundersökningar.

Motion 3.12: Drivmedlens roll i omställningen till ett hållbart transportsystem. Här reserverade jag mig emot att partistyrelsen avslog alla förslag om ökad klimathänsyn för regler och efterföljande av höga hastighetsgränser. Faktum är att inte ens hela klimatklivet väger upp den klimatpåverkan som fortkörningar i högre hastigheter medför, då bränsleförbrukningen per mil ökar snabbt efter cirka 80 km/h.

Motion 3.17: Minska klimatpåverkan i närtid främst. PS menar att vi redan gör det och vill ha besvarat, men jag vill bifalla då de största effekterna av dagens MP-klimatpolitik väntas i framtiden. Då det inte går att kompromissa med naturens villkor, måste vi i mycket högre grad även satsa på åtgärder som ger stor och snabb effekt direkt, och som andra länder enkelt kan ta efter.

Enligt FN:s klimatpanel IPCC:s försiktiga beräkningar så kommer vi redan om tre år med nuvarande utsläppstakt inte ens ha 67 % chans att klara 1,5-gradersmålet, och detta även om alla klimatskadliga utsläpp i världen sedan skulle försvinna över en natt. Vilket de förstås inte kommer göra.

Motion 4.12: Arbetstidsförkortning som en klimat- och välfärdsfråga inför valet 2018. PS vill ha besvarad, dvs menar att vi redan driver detta. Vilket jag inte håller med om, så jag vill bifalla. Arbetstidsförkortning kan ha mycket stor betydelse för minskad klimatpåverkan då den minskar rekyleffekten.

Motion 5.9: Befria oss från maktförskjutande avtal av typen CETA/TTIP/TISA. Det här är väldigt viktiga frågor där det inte räcker att vi har kritik, vi måste också driva ett hårt motstånd. Det finns väldigt mycket att säga om varför, så läs gärna ttippen.se (även om CETA) och den här rapporten. Båda är skrivna av Rikard Allvin som länge jobbat med de här frågorna för MP i EU-parlamentet. Jag har reserverat mig till förmån för följande: 

att kongressen antar det som Miljöpartiets hållning att verka emot CETA-avtalet

att MP verkar för att regeringen skickar en förfrågan till EU-domstolen kring huruvida CETA-avtalet är förenligt med EU:s fördrag

att MP inom ramen för regeringssamarbetet verkar för att regeringen inte lägger fram propositioner till riksdagen med investeringsavtal där Sverige och/eller EU är part som ger företag möjlighet att ensidigt och utanför nationella domstolar stämma stater

att MP inom ramen för regeringssamarbetet verkar för att propositioner inte innehåller avtal till vilket Sverige och/eller EU är part som har eller delvis baserar sig på en negativ förteckning och/eller innehåller så kallade ratchetklausuler

Motion 13.8: Solidarisk ekonomi, att-sats 24: ”att MP tar fram en handlingsplan för ekonomisk jämlikhet”. PS vill inte prioritera detta, men jag vill bifalla. De extrema ekonomiska klyftorna skadar samhället djupt. Vi kan inte bara säga nej till olika förslag för ökad ekonomisk jämlikhet utan att i tillräcklig utsträckning ha egna förslag.

Motion 14.4: Seniorliv. Här reserverade jag mig emot partistyrelsens nya att-sats 6 om att höja pensionsåldern utan att villkora det med tidsväxling mot minst lika lång ökad fri tid tidigare i livet.

Partiprogrammet är tydligt här: ”Vår vision är ett arbetsliv som präglas av en hälsosam balans mellan arbete och fritid. En viktig reform är att sänka arbetstiden. I ett första steg har vi som målsättning att sänka normalarbetstiden till 35 timmar per vecka. Hela samhället tjänar på att människor orkar och vill arbeta fram till pensionen utan att slås ut på grund av stress eller för hårda arbetsvillkor.”

Motion 15.4: Tågtrafiken och infrastrukturens roll i omställningen till ett hållbart transportsystem. Här vill PS avslå att-sats 14 och 15, men jag stödjer.

Att-sats 14: ”att MP verkar för att start- och landningstider på trafikstarka flygplatser utauktioneras, så att kapaciteten på befintliga flygplatser utnyttjas effektivt. Regionala hänsyn bör tas”.

Dessa klimatsmarta ”trängselavgifter” för flyget har drivits av bland andra Karin Svensson Smith, vår ordförande i riksdagens trafikutskott, där alla partier var för det redan 2008. Själv drev jag det ofta när vi motiverade nedläggningen av Bromma flygplats. Bra argument emot saknas, så vi borde kunna förverkliga förslaget.

Att-sats 15: ”att MP verkar för att inga nyetableringar eller kapacitetsutbyggnader av flygplatser tillåts”. Vilket också skulle underlättas av nyss nämnda att-sats 14.

Motion 16.1: Automatisk registrering i donationsregistret. Förslaget är att det är de som inte vill donera sina organ och vävnader efter döden som ska säga till, istället för tvärtom. PS vill avslå, men jag stödjer.

Det är rimligt att det alternativ som både räddar liv och som flest föredrar, också är det alternativ som i regel gäller om medborgaren under hela sitt liv inte brytt sig om att uttrycka sin vilja i frågan. Självklart ska det då upprepade gånger mycket tydligt framgå för alla vad som gäller.

Det har visat sig i andra länder att vad som är ”default-valet” spelar stor roll även i denna fråga. Vi kan således rädda många liv med denna enkla åtgärd. Det är en extra intressant fråga då den väcker starka känslor hos både förespråkare och motståndare längs en ideologisk skiljelinje som annars sällan är synlig i politiken.

Annons

Ja till djurskyddsmyndighet

04 maj 2017

Katt

Partistyrelsen föreslår att Miljöpartiet åter ska driva kravet på en djurskyddsmyndighet i sitt svar på den här motionen till Miljöpartiets kongress 2017 om att stärka strukturen för djuren:

Ja till djurskyddsmyndighet och djurskyddsminister

Inskickad av: Göran Hådén
Stöds av: Anders Strand, Anna Hansson, Annika Hansén-Eriksson, Anna Sibinska, Christina Waldenström, Billy Larsson, Fredrik Ekström, Evelina Alsén, BirGitta Tornérhielm, Göran Nordström, Håkan Larsson, Isak Betsimon, John Ottosson, Karin Persson, Karin Michal, Kukkamariia Valtola Sjöberg, Lena Svahn, Linus Pettersson Lakso, Maini Sorri Hongslo, Maj Ardesjö, Ylva Bandmann, Maria Moraes, Marina Hardenbildt, Michel Diaz Nocetti, Mikael Vilbaste, Martin Nyberg, Richard Holmqvist, Sofia Hallström, Suzanne AW Jansson, Terese Askerstedt, Anneli Vitterskog, MP Härnösand

Solidaritet med djur har alltid varit en central del i grön ideologi. De cirka 100 miljoner djur som varje år föds upp och slaktas i Sverige är beroende av djurpolitiken.

MP var drivande när Sverige 2004 blev första land i världen med en djurskyddsmyndighet. Tyvärr avvecklades den strax efter att Alliansen tog över regeringsmakten 2006. För att inte bidra till för hastiga stora förändringar fram och tillbaka nöjde vi oss därefter med att kräva en djuretisk ombudsman. Men nu tio år senare är det hög tid att åter väcka kravet på en djurskyddsmyndighet.

Det behövs även en djurskyddsminister, vilket vi drev förra gången vi inte hade en alliansregering. Djurskyddsministrar finns redan i Belgiens samtliga tre regioner med gott resultat.

Djuren har ingen rösträtt, men det har du. Vi yrkar

1. att MP driver inrättandet av en djurskyddsmyndighet,

2. att MP driver inrättandet av en djurskyddsminister.

Partistyrelsens yttrande:
Bifall attsats 1, avslag attsats 2

Djurskyddsfrågorna är centrala för MP och regeringen planerar att lägga en djurskyddsproposition under mandatperioden. Vi vill också införa en djuretisk ombudsman och öka möjligheterna för djurskyddsorganisationerna att föra talan i djurskyddsmål. En djurskyddsmyndighet infördes 2004 och avvecklades tyvärr av alliansregeringen kort därefter, efter valet 2006.

Djurskyddsfrågorna är starkt kopplade till frågorna om en låg antibiotikaanvändning inom djurhållningen, eftersom ett gott djurskydd leder till friska djur och minimal antibiotikaanvändning. Vi anser att inrättande av en djurskyddsmyndighet skulle öka dessa frågors politiska tyngd och det skulle också tydliggöra Sveriges roll som ett av de främsta länderna då det gäller djurskydd. Idag är det tyvärr andra länder, med sämre djurhållning, som profilerar sig som progressiva inom djurskyddsområdet, vilket innebär att svensk produktion missar viktiga marknadsandelar internationellt.

Frågor om ansvarsfördelning inom regeringen är en förhandlingsfråga mellan MP och det eller de partier vi bildar regering med. Frågan kommer bli aktuell först i samband med regeringsförhandlingar efter nästa val. Våra förhandlingar ska då både i sakfrågor och frågor om vilka statsrådsfunktioner vi vill se i regering och vilka vi vill tillsätta som parti styras av vilka frågor vi väljer att prioritera högst i valmanifestet. Ett kongressbeslut om en enskild ministerpost blir svårhanterligt, då det blir svårt att se hur ett sådant beslut ska vägas mot vilka sakfrågor valkongressen prioriterar. Partistyrelsen avråder därför starkt från att fatta beslut om enskilda ministerposter, även när det som i detta fall finns goda argument för ett samlat och uttalat ansvar i en ministerportfölj.

Göran Hådéns presentation för omval till Miljöpartiet de grönas partistyrelse 2017

03 maj 2017

 

Göran Hådén

Lördag 27 maj väljs partistyrelsen på Miljöpartiets kongress i Linköping. Riksvalberedningen föreslår Hådén till omval med följande motivering:

Göran Hådén, Härnösand, 36 år (invald i PS 2012, PSAU sedan 2014)
Göran Hådén är profilerad inom partiet som radikal politisk tänkare i en rad frågor, bland annat klimatpolitik och lyckoforskning. Utifrån detta bidrar han med viktiga perspektiv till diskussioner och beslut i partistyrelsen. Göran har erfarenhet som biträdande kommunalråd i Härnösand och som ledamot i partiprogramsrevideringsgruppen. Göran sitter också i partistyrelsens arbetsutskott.

Egen presentation till kongressombuden
Kärnan i min gröna politiska vision är att alla ska få sina grundläggande behov tillfredsställda – oavsett tid, rum och art. Utöver det ska så många som möjligt få jämlika möjligheter att utvecklas för att må bra utan att förstöra för andra. Med den ideologiska ledstjärnan brukar jag hålla med om det allra mesta våra MP-kongresser beslutar. CETA? Nej tack.

Miljöpartiet ska fortsätta vara ett brett parti och visa hur allt hänger ihop. Vi ska vara ett parti både för de som oroar sig för den globala livsmedelsförsörjningen om 20 år, och även för dem som oroar sig för sina matpengar nästa vecka. Vi bör prioritera unik politik som kan få global spridning.

Med det sagt gläds jag åt att vi nu äntligen prioriterar miljö högst. Planetens feber är akut och helt avgörande för andra frågor. Kompromisser är en självklarhet i politiken, men det går inte att kompromissa med naturens villkor.

Som klimatpolitiskt ansvarig internt i partistyrelsen ser jag fram emot att slutföra arbetet med vår klimatfärdplan som ska ta helhetsgreppet på Miljöpartiets klimatpolitik och tydliggöra skillnader mot kompromisser i regeringen. Miljöpartiet måste bli så mycket bättre än andra partier på miljö, att vi lockar de allra flesta som tycker miljön är viktigast.

Vårt unika fokus på livskvalitet är centralt. Privat trivs jag med min frivilliga enkelhet – att välja rikedom i tid istället för i pengar. Så om jag blir omvald har jag fortsatt gott om tid för partistyrelsen och dess arbetsutskott där jag också är ledamot, och där mötena blir många över valrörelsen.

Jag driver många idéer som kan utveckla partiet. Till exempel initierade jag partiskatten för ministrar – vilket under den här mandatperioden ska stärka partiets ekonomi med miljonbelopp.

Jag ser goda möjligheter att stärka interndemokratin, samtidigt som partistyrelsen kan underlätta för hela partiet att öka andelen tid vi jobbar utåtriktat med att sprida och genomföra grön politik. För det är ju ändå främst det som är meningen med föreningen.

Utöver den här bloggen kan du också följa mig på Facebook, Twitter och Instagram.


%d bloggare gillar detta: